Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Regler och riktlinjer

Hitta på sidan

 • Eventunika regler på Antikmässan

  Dessa regler gäller som ett tillägg till Stockholmsmässan generella regler:

  • Utställarregler och bestämmelser på Antikmässan 2016

   Godkännande av utställare och utställda föremål

   Antikmässan och samarbetspartner Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, (SKAF) - förbehåller sig rätten att avgöra enskild utställares deltagande på Antikmässan.

   Utställarregler

   • Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga.
   • Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande montrar.
   • Inga kopior, ej heller av "antikt" material, får förekomma.
   • Antika möbler som helt eller delvis byggts om av äldre material och patinerats får ej utges att vara från "tiden".
   • Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick, föremålets ålder samt pris.
   • Alla utställda föremål ska vara representativa för sin tid.
   • Utställda föremål ska vara till försäljning och prismärkta.

   Bestämmelser för SKAF-avdelningen och övriga jurybedömda montrar utöver ovanstående. Medlemskap i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening krävs för utställare på SKAF-avdelningen. Utöver mässans allmänna utställarregler gäller för SKAF och övriga jurybedömda montrar följande tillägg;

   Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare) Föremålets utseende ska vara representativt för den tid och miljö då den tillverkats. Orientaliska mattor ska vara semiantika, minst 50 år gamla. Föremålets utseende och skick ska i möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga. Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar, kompletteringar och konservering ska vara professionellt utförd. Föremålet ska vara av estetiskt, konstnärligt och av kulturhistoriskt intresse.

   Förteckning En förteckning, som kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje monter på SKAF-avdelningen och i övriga montrar som önskat bli jurybedömda. Förteckningen ska också innehålla ursprung, ålder, eventuella renoveringar, restaureringar och kompletteringar.

   Konst (äldre bildkonst, skulptur, före 1900 Originalkonst av konstnärligt värde. Grafiska kvalitetsverk.

   Konst (1900-tal och samtida Kvalitetsverk i original av välrenommerade konstnärer. Grafik och multiplar i originalupplagor av välrenommerade konstnärer.

   Konsthantverk/Design (1900-tal och samtida) Unika eller serietillverkade/signerade, föremål av hög konstnärlig kvalitet eller av kulturhistoriskt intresse. Osignerade föremål av dokumenterat högt konstnärligt värde.

   Ospecificerat Föremål som ej omfattas av ovanstående beskrivningar efter särskilt medgivande av Kvalitetsgruppen.

   Övrigt Vi förutsätter att våra utställare följer Jordbruksverkets och internationella CITES regler om handel med utrotningshotade djur och träslag.

   Även föremål som under pågående mässa ska kunna tas in för att komplettera i montern ska finnas tillgängliga för Kvalitetsgruppens bedömning.

 • Allmänna regler

  • Barn i lokalerna

   Personer under 16 år får av säkerhetsskäl inte vara i eventhallarna i samband med byggnadsarbete eller rivning (in-och utflytt) oavsett om de är ensamma eller i sällskap med vuxen, då våra hallar betraktas som byggarbetsplats.

  • Alkohol, rökning och droger

   Alkohol på Stockholmsmässans område är förbjuden under uppbyggnad och rivning av event. Vill du som utställare servera öl, vin eller sprit i din monter under pågående mässa måste detta ske via Mässrestauranger AB, som har utskänkningstillstånd för mässans hallar, restauranger och kongressavdelningar. Mässrestauranger finns på plats i lokalerna och levererar direkt till din monter och tillhandahåller kyld dryck, glas och personal. Kontakta Mässrestauranger via montercatering@massrestauranger.se eller 08-727 72 40.

   Rökning är förbjuden i hela anläggningen i enlighet med svensk lagstiftning och kan ske på anvisad plats utomhus. Droger får under inga omständigheter förekomma inom Stockholmsmässans område.

  • Musik och bilder

   All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallarna ska följa upphovsrättslagen. Eget trådlöst nätverk måste godkännas i förväg av Stockholmsmässan. Kontakta Eventservice för godkännande och eventuellt offertförslag.

  • Egna fordon

   Det är inte tillåtet att köra eller rulla in släpvagnar, bilar eller andra fordon i lokalerna utan särskilt tillstånd, som fås genom Eventservice. Detsamma gäller arbetsmaskiner.

   Parkera alltid bilen på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller lastramper och att det råder tomgångsförbud på lastgårdarna.

   Observera att av miljöskäl är det tomgångsförbud i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låst lock. På gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd, av säkerhetsskäl.

  • Byggregler

   Samtliga byggnationer och konstruktioner ska följa Boverkets byggregler, BBR, och EKS – Europeiska konstruktionsstandarder. Samtliga materialval ska vara klassificerade enligt gällande brandföreskrifter. (www.boverket.se)

  • Gräns för byggnation

   Alla arbeten som medför ingrepp i Stockholmsmässans fastighet får endast utföras av Stockholmsmässan anvisad personal: Exempelvis upphängning av vajer i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler.

   Förankring i golv kan göras av dig som utställare, monterbyggare eller arrangör efter godkännande från Stockholmsmässan. Tänk på att förankringen inte får göras närmare än en meter från golvrännan. Kontakta Eventservice för mer information. Du återställer själv efter avslutat event, om inte återställer Stockholmsmässan och du debiteras för arbetet.

  • Ekonomiskt ansvar

   Stockholmsmässan AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter etc.

 • Arbetsmiljöansvar

  Du som utställare (eller arrangör) ansvarar för byggledning och efterlevnad av arbetsmiljöregler och andra gällande lagar och regler. Alternativt utser du någon byggansvarig för din monter eller konstruktion på det event du deltar i eller arrangerar.

  Vi på Stockholmsmässan fritar oss helt från konstruktionsutförande och byggansvar, såvida du inte beställer en monter eller annan byggnation direkt från Stockholmsmässan. Då garanterar vi att den följer gällande lagar och regler. Vi tar fullt konstruktions- och byggansvar för monterbyggnationer utförda av Stockholmsmässan.

  • Gummiklubba, spånsug och klättring

   Använd gummiklubba eller liknande för att dämpa ljudet när du monterar belysningstross. Klättring i trossar är förbjuden. Såg-, slip-, putsmaskiner eller liknande ska vara kopplade till spånsug.

  • Skyddsräcken

   Vid byggnation av podier, scener och bryggor som är högre än 60 cm krävs 110 cm höga räcken.

  • Skyddsronder

   Representanter för Stockholmsmässan går regelbundet skyddsronder inför och under event för att minimera skaderisker och säkerställa hög säkerhet. Anmärkningar som görs vid rond ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som följer på en anmärkning debiteras dig som utställare eller arrangör.

  • Skyddsskor

   Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller alltså på Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett evenemang. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, det innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor.

   Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1.

   Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.

 • Säkerhet

  Stockholmsmässan har säkerhetspersonal i huset dygnet runt och kan alltid nås på 08-749 99 11. Det är endast mässanläggningens säkerhetspersonal som får bära uniform uppmärkta med ”Ordingsvakt” eller ”Väktare” inom Stockholmsmässans område.

  Det åligger varje utställare och arrangör att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagar uppfylls och att risken för personskador minimeras.

  • Första hjälpen

   Första hjälpen finns tillgänglig i anläggningen. Vilorum och Första hjälpen-utrustning finns i A-gallerigången och sjukvårdare nås på telefonnummer 08-749 41 61.

  • Olyckor

   Om du bevittnar en olycka eller själv drabbas, oavsett allvarlighetsgrad, är det ditt ansvar att kontakta vakten genom att ringa 08-749 99 11 eller genom att gå till vaktlokalen som ligger vid huvudentrén.

  • Vid nödsituation

   Evakuering eller delvis evakuering hanteras av Stockholmsmässans interna larmorganisation. Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande gå ut via högtalarsystemet. Lämna omedelbart byggnaden via närmsta utgång och ta dig till närmaste uppsamlingsplats enligt personalens anvisningar. Väl vid uppsamlingsplatsen kommer du att få information om vad som kommer att ske härnäst. När nödsituation inte längre råder kommer du antingen att kunna gå tillbaka in i anläggningen eller bli hänvisad till att återkomma nästkommande dag. Om så sker kommer du inte att kunna gå tillbaka in i anläggningen för att hämta eventuella kläder, väskor etc.

 • Beställ i tid för lägsta pris

  För att få bästa service från Stockholmsmässan och för att vara säker på att få de produkter och tjänster du behöver – beställ i tid. Om du beställer i god tid före eventet (exakt datum hittar du i Event Planner eller på respektive events webbplats) belönas du med vårt lägsta pris på produkter och tjänster. För beställningar som kommer in senare sker ett prispåslag med 30% på alla produkter och tjänster. Om beställningen görs under den officiella inflytten eller under eventet är prispåslaget 50%, detta gäller dock inte för offerter, växter och montercatering.

 • Brandsäkerhet

  Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas helt fria. Om de blockeras har Stockholmsmässan rätt att på din - utställarens eller arrangörens - bekostnad riva eller modifiera byggnationen och transportera bort sådant som är i vägen. Du får inte heller skymma eller bygga för brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande.

  • Stekos och rök

   Om du planerar att laga mat i montern behöver du skriftligt tillstånd från oss eftersom matlagning avger stekos. Du kan komma att behöva en fläkt. Detta gäller all aktivitet som avger rök, stekos eller gaser. För tillstånd kontakta Eventservice.

  • Brandfarlig verksamhet

   Du behöver skriftligt tillstånd från Stockholmsmässan innan du kan påbörja brandfarliga (heta) arbeten, som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga. Det gäller under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event samt under utflytt och rivningsperiod.

   Skriftligt tillstånd krävs även för införsel av explosiva ämnen/vätskor och pyroteknik, liksom för hantering av brandfarlig vätska eller gas.

  • Emballage och annat material

   Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Stockholmsmässan erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar hittar du hos Servicecenter.

   Material som du lämnar kvar i din monter efter avslutat event klassas som avfall. Hanteringen faktureras dig som utställare.

  • Montertak, bygg- och dekormaterial

   Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Typgodkännande eller intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar som är större än 30 kvm kräver sprinkler, alternativt brandvakt. Det beställer du av Eventservice. Priser enligt prislista. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand. Impregneringsmedel finns att köpa på Servicecenter.

 • Monterkonstruktion

  • Byggnation mot öppna ytor

   Vi vill att utställningen ska ge ett öppet och trevligt intryck och därför är vi restriktiva med byggnationer som skymmer mer än 1/3 av en öppen montersida. I undantagsfall kan det tillåtas, men i så fall ska det i förväg godkännas av Eventservice och dina montergrannar. Du får inte bygga över gångarna, inte heller sätta dit dekorationer, skyltning eller belysning.

  • Montermått och egna montersystem

   En av Stockholmsmässan hyrd monteryta med två skiljeväggar reducerar den disponibla monterbredden med tre cm på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Om du ska bygga ett eget montersystem måste du senast fyra veckor före eventet meddela detta till Eventservice. Eventservice kan också hjälpa dig om du önskar exakta byggmått på montern.

  • Höjdgranskning

   För att få ett trevligt helhetsintryck i hallarna granskar vi allt i din monter som är högre än 2,5 meter från golvet. Regeln är att du inte får skymma någon annan, det ska vara en säker konstruktion och det får inte finnas några övriga praktiska hinder. Uppfyller du kraven och i god tid före mässan fått ett godkännande av Eventservice och dina montergrannar kan du genomföra dina planer. Om du vid höjdgranskningen fått godkänt att bygga en upp till fyra meter hög vägg behöver du bara informera din montergranne i god tid före mässan börjar. Sidan mot din montergranne ska vara vit och slät alternativt som du och din granne kommer överens om. Kontaktuppgifter till dina montergrannar återfinner du sedan på höjdgodkännandet och i Event Planner kan du hyra vajer, telfer och andra komponenter som du kan använda för höjdbyggen. Undantaget från kravet på höjdgranskning är om du säljer produkter som i sin normalhöjd är högre än 2,5 meter som till exempel kranar, båtar, maskiner och flaggstänger. Dessa godkänns av montersäljaren och medför ingen kostnad.

   Ansök genom att skicka måttsatta ritningar till eventservice@stockholmsmassan.se eller ladda upp dem i Event Planner.

  • Höjdexponering

   Alla höjdexponeringar ska godkännas av Eventservice samt dina montergrannar. Som höjdexponering räknas alla logotyper, företagsnamn och märken som sitter över 2,5 meter. Är produkterna som du säljer över 2,5 meter i höjd och normalt försedda med igenkännande märkning räknas detta inte som exponering i marknadsföringssyfte. Om du vid höjdgranskningen fått godkänt att bygga en upp till fyra meter hög montervägg och vill kommunicera på ytan räknas detta som exponering. En höjdexponering får inte skymma andra utställare, den måste vara säker och det får inte finnas några praktiska hinder. Kontaktuppgifter till dina montergrannar återfinner du sedan på höjdgodkännandet och i Event Planner kan du hyra vajer, telfer och andra komponenter som du kan använda för höjdbyggen. Stockholmsmässan har rätt att kräva nedmontering om du inte har tillstånd för höjdexponering.

   Ansök genom att skicka måttsatta ritningar till eventservice@stockholmsmassan.se eller ladda upp dem i Event Planner.

  • Målning

   Produkter med organiska lösningsmedel får inte användas i Stockholmsmässans lokaler, exempelvis kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller thinner med lösningsmedel som är farliga att andas in. (Förbudet följer av Miljöbalken, kap 2, § 2-8 samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, § 4-5).

   Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Eventservice.

   Om du målar på Stockholmsmässans monterväggar får du inte återställa dem på egen hand. Det görs av oss och du debiteras enligt prislista. Målning av hallgolvet är inte tillåtet. Stockholmsmässan erbjuder mattor och golv i olika material och färger. Vi erbjuder även målning av väggar.

   Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. Kontakta Eventservice för offert.

  • Mattor

   Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas på Servicecenter. Observera att all tejp måste tas bort efter eventet. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör.

  • Stockholmsmässans monterväggar

   Stockholmsmässans monterväggar som normalt har följande mått, höjd 2,49 m, bredd 1,0 m och tjocklek ca 34 mm. Materialet är vitmålade boardskivor eller liknande. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tunga föremål. Lättare tavlor och reklammaterial kan sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras en elförsörjningslist som inte kan tas bort.

   Väggarna lämpar sig inte för säkring, stöd eller liknande till egna montersystem.

   Monterväggarna stagas i ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras en stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten- och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från hallchefen. Stöden kan ersättas med annan, godtagbar lösning. För mer information kontakta Eventservice alternativt Servicecenter under officiell inflytt.

   Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar väggarna debiteras du för den tid vi behöver lägga ned på arbetet, eller för att väggen måste kasseras om den inte går att återställa. Förstörd anses väggen vara efter till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning med färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du vill använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift för sådan vägg kontakta Eventservice.

  • Rampmodul

   Om vill ha en rampmodul till din monter, till exempel för reklam eller som dekoryta i montertakhöjd, stagas den med stolpar var tredje-fjärde löpmeter. Det är också möjligt att ha vajer istället för stolpe för att slippa stolpar i ingången till montern. Detta debiteras enligt prislista. Rampmodulen får inte användas som stöd eller säkring till eget montersystem eller material, utan är endast avsedd för lättare reklammaterial.

  • Tvåvåningsmonter

   Om du vill bygga ett andra plan på din monter, där besökare och utställare ska vistas, ska en skriftlig ansökan med monterritning lämnas till Eventservice senast fyra veckor före eventet. Tänk på att vi kan behöva ta in kompletterande uppgifter om konstruktion, materialval med mera och att detta kan ta tid. Lämnar du in din ansökan för sent så riskerar du att få avslag. Du får inte påbörja bygget utan skriftligt tillstånd. Du betalar även för monteryta på plan två.

   Regler för två våningar:

   • Av säkerhetsskäl ska avståndet till närmaste tvåvåningsmonter ska vara minst 10 m.
   • Plan två får inte vara större än 50% av plan etts monteryta.
   • Den fria höjden i bottenvåningen ska vara minst 2,3 m och max 2,5 m. Monterns totala höjd får vara max 5 m.
   • Konstruktioner för bärande bjälklag, väggar och tak ska följa byggreglerna i BBR och BKR, samt myndigheternas brand- och utrymningsföreskrifter. Material ska vara klassade enligt brandföreskrifter för minskad brandrisk.
   • Antal trappor bestäms av gångavståndet till närmaste trappa: max 10 m.
   • Trappbredden bestäms av ytan på övre plan:
    Upp till 25 kvm: minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm = ytterligare 0,8 m.
    Du kan byta en trappa på 2x0,8 m mot en rak trappa som är 1x1,2 m.
    En spiraltrappa ska vara minst 0,9 m bred.
 • El

  • Arbets- och 24 timmars-ström

   Elektriciteten till montrarna slås varje dag på en timme innan eventet öppnar och stängs av en timme efter stängning. Har du kyl, frys och datorer eller annat som behöver kontinuerlig drift behöver du alltså beställa elanslutning med 24 timmars-ström. Gör det i webbshopen minst tre veckor före eventet. Stockholmsmässan ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie el-försörjningsnätet.

  • Elnät i sektioner

   Elnätet är indelat i sektioner. Strömmen i en sektion kan av säkerhetsskäl inte kopplas på förrän alla installationer i den sektionen är gjorda.

  • De får installera el

   All inkoppling till mässhallarnas fasta installationer ska utföras av Stockholmsmässan auktoriserad servicepartner. Elinstallationer i montern ska utföras av behörig elmontör. All elektrisk installation och utrustning ska följa gällande starkströmsföreskrifter.

  • Kabeldragning och eluttag

   Elförsörjningslister är monterade upptill på Stockholmsmässans monterväggar. Blockera inte dessa med eget material. För att nå fram med elen till din monter kommer vi att utnyttja närmaste servicekanaler som finns på golvet. Tänk på detta när du markerar ut ditt eluttag på ritning, så slipper du besvärande kabeldragning. Kanalerna är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer. Endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång.

 • VVS

  Tänk på servicekanalernas placering i din monter när du placerar ut vart du vill ha installationer för VVS på ritning. Då undviker du besvärande rördragningar. Kanalernas läge är normalt markerade på platsförslagets ritning med prickade linjer.

  Så får du vatten och avlopp:
  Installationer av VVS i hallarna görs från kanaler i golvet med två undantag:
  1. I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket.
  2. När avlopp dras från taket ingår en pump. Du som VA-beställare avgör var i montern pumpen ska stå. Observera att pumpen är skrymmande: mått i hall CA: 80x55x80cm (lxbxh), i hall BC 100x23x45cm.
  AE-galleriet har begränsad tillgång till vatten och avlopp.
  Entrétorget och Victoriahallen har begränsad tillgång till vatten.
  I A- och B-gallerierna går det inte att få VVS.

  Du beställer via webbshopen och placerar ut önskat läge via vårt ritverktyg Fusion.

 • Tryckluft

  Installationer av tryckluft görs från kanaler i golvet med två undantag:
  1. I BC-delen i B-hallen och CA-delen i C-hallen kommer servicefunktionerna från taket.
  2. AE-galleriet, Entrétorget och Victoria har begränsad tillgång till tryckluft. I A- och B-gallerierna går det inte att få tryckluft.

  Beställning görs via webbshopen eller Eventservice.

 • Inflytt

  Under inflytt är det förbjudet förtära alkohol i lokalerna.

  • Anländande gods

   När ditt gods anländer till Stockholmsmässan lossas det och tas emot vid vår godsmottagning på Parkeringsvägen 10 i Älvsjö, vid Stockholmsmässans Östra entré. Om ditt gods anländer före officiell inflytt lagras det för att inte vara i vägen för den byggverksamhet som äger rum inför det kommande eventet. När byggena är klara och den officiella inflyttningen börjar så kör personal från Stockholmsmässans logistikenhet ut ditt gods till eventhallen, eller möteslokalen, dit du adresserat det. Kostnaden för lagring debiteras dig som kund enligt prislista.

  • Andra inflyttningstider

   Om de officiella tiderna för inflyttning inte passar er planering eller ni behöver flytta i flera omgångar, är du välkommen att ansöka om tidig eller utökad inflytt i Event Planner eller via www.stockholmsmassan.se.

   För att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden, både för dig som utställare och för vår personal, så är det viktigt att du känner till att följande gäller innan du ansöker:

   • Du ska ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.
   • Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.
   • Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.
   • Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas.

   Detta debiteras per monter enligt prislista.

  • Här lämnar du godset

   Lämna ditt gods vid lastportarna till A-, B- eller C-hallen. Använd inte huvudentrén eller Östra entrén. Godset tas in i hallarna med Stockholmsmässans truckar. Parkera så snart som möjligt ditt fordon på anvisad plats för att inte stå i vägen för andra. Det är förbjudet att köra eller rulla in egna fordon, släpvagnar eller bilar i lokalerna utan särskilt tillstånd. Undantag kan göras för arbetsmaskiner. Hör med Eventservice.

   Vi tillhandahåller service med transporter till och från anläggningen över hela värden, och tar också hand om den sista biten in till montern så klart. Har du en egen transportfirma så får denna leverera till montern. Då blir du som utställare inte debiterad av Stockholmsmässan för transport av gods.

  • Tid för monterarbete

   Hallarna är vanligen öppna kl 07-20 för inflyttningsarbete fram till dagen före eventet, om inget annat anges. Dagen före eventet måste all byggnation och all transport med truck vara klar senast kl 16. Efter kl 16 kör vi bort era tomma emballage för lagring. Emballagen ska vara märkta med våra särskilda märklappar som du hämtar på Servicecenter. Vi tar inte ansvar för gods som ligger kvar i emballagen.

  • Blockera inte gångarna

   Efter kl 16.00 dagen innan eventet börjar vi lägga ut gångmattor i hallarna. Du får gärna vara kvar i montern även efter kl 16.00, men ta bort allt gods och annat från gångarna. Gods som står kvar har vi rätt att forsla bort och lagra på din bekostnad.

   Tider för inflyttning och tiden för utläggning av gångmattor kan variera. Exakta tider hittar du i Event Planner eller på ditt events webbplats. Om du är utställare på en kongress eller ett annat event med extern arrangör, får du exakta tider och detaljer av arrangören eller av Stockholmsmässan.

  • Godstransporter under eventet

   Av säkerhetsskäl får godstransporter under pågående event endast ske en timme innan eventet öppnar. I övrigt kan bara lättare gods tas in.

 • Utflytt

  Du kan påbörja rivning och utflytt av din monter så snart eventet stänger. Håll dig dock inom din monteryta tills gångmattorna är borttagna och lagrat gods och tomemballage är infört, detta för att utflytten ska ske så smidigt som möjligt för alla. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Under utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  Eventhallarna är generellt öppna för utflytt fram till kl 24 första kvällen. Exakta tider hittar du i Event Planner eller på eventets webbplats.

  • Lämna inget kvar

   Var noga med att märka allt gods som ska hämtas av transportfirma. Stockholmsmässan har rätt att forsla bort eller lagra saker som lämnas kvar i över fem dagar, eller att leverera dem till en överenskommen adress på utställarens bekostnad. Omärkt gods kasseras om vi inte lyckas identifiera ägaren. Du kan göra det lättare för dig med Stockholmsmässans tjänst Dörr-Monter-Dörr. Då sköter vi returerna åt dig. Se mer om tjänsten på www.stockholmsmassan.se, ditt events webbplats eller i Event Planner.

  • Utflyttningsvägar

   Utflyttning sker via lastportarna i A-, B- och C-hallarna. Du får inte använda huvudentrén eller Östra entrén. Kontakta vår personal när du är redo att forsla bort era saker. Du får inte köra eller rulla in egna transportfordon, släpvagnar eller bilar i hallarna.

  • Utökade utflyttningstider

   Om de officiella tiderna för utflyttning inte passar er planering är ni välkomna att ansöka om utökad utflytt i Event Planner,via www.stockholmsmassan.se eller eventets webbplats.

   För att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden, både för dig som utställare och för vår personal, så är det viktigt att du känner till följande innan du ansöker:

   • Du måste ha beställt samtliga produkter och tjänster inklusive godshantering. Eftersom Servicecenter är stängt kan du inte beställa dessa tjänster på plats under den tidigare inflyttningstiden respektive utökade utflyttningstiden.
   • Inget av ditt material får förvaras i omkringliggande montrar eller i markerade transportgångar.
   • Stockholmsmässan kan inte garantera att dina beställda produkter och tjänster levereras under den utökade in- respektive utflyttningstiden, men vi gör vårt bästa för att uppfylla det.
   • Stockholmsmässans vakt- och hallansvarigas anvisningar måste följas.

   Utökade utflyttningstider debiteras per monter enligt prislista.

 • Transport och lagring

  • Godsadress

   Gods till ett event:
   Stockholmsmässan
   Godsmottagningen
   ”Eventets namn”
   ”Företag”
   ”Monternummer alt. Konferensrum”
   Parkeringsvägen 10
   125 30 Älvsjö (Stockholm)

  • Lagring

   Stockholmsmässan har begränsade lagringsutrymmen. Vi debiterar lagringskostnad för gods som anländer före officiell inflytt eller hämtas efter officiell utflytt. Om du lämnar kvar gods efter officiell utflytt lagrar vi det på din bekostnad. Omärkt gods som inte kan identifieras kasseras.

  • Lagring av emballage

   Vi kan hjälpa dig att lagra era tomemballage under eventet. De måste vara urpackade och märkta senast kl 16 sista inflyttningsdagen. Märk dem med våra dekaler, som finns hos godsmottagningen och hos Servicecenter. Ställ emballagen så att de enkelt kan hämtas med våra truckar. Denna tjänst kan inte förbeställas. Du kommer inte åt dina tomemballage under pågående event.

  • Tidsboka lastning och lossning

   Om du inte har förbokat, bokar senare än fem dagar i förväg eller missar bokad tid, lägger vi på 50 % på ordinarie pris. Meddela din bokade tid i god tid till ditt transportbolag eller monterbyggare. En tidspassningsavgift debiteras vid tidsbokning. Se priser och boka enkelt via Event Planner.

 • Tullbestämmelser

  • Visa transiteringsdokument

   När du kommer till Stockholmsmässan med tullgods ska du visa upp Tullverkets transiteringsdokument för Godsmottagningens logistikenhet. Innan dina varor kan placeras i montern skickar vi transiteringsdokumentet till Tullverket för godkännande. För detta tar vi ut en administrationsavgift för tullhantering. Minimumdebitering är en timme.

  • Samma vikt

   Du får ha tullgods hos oss i 20 dagar från att det kommer till hallarna i enlighet med Tullverkets bestämmelser. Antal kollin, pallar och vikt måste vara detsamma vid inflytt som vid utflytt.

  • Visa utlämningssedel

   Efter eventets slut måste du kunna visa upp den utlämningssedel som du fått av tullen för vår logistikenhet, innan du får flytta ditt gods. Om dina saker är kvar därför att en utlämningssedel saknas tillkommer kostnader för lagring och trucktransporter.

  • Gods som försvinner

   Om tullgods skulle säljas, kastas eller försvinna från Stockholmsmässan utan att utlämningssedel har lämnats in till vår logistikenhet, debiteras du som utställare för de extra kostnader som kan uppstå för sökning av gods, moms eller andra typer av myndighetsavgifter. Undvik förseningar genom att lämna in dina handlingar till logistikenheten i god tid.

 • Mat och dryck

  På Stockholmsmässan är det Mässrestauranger AB som är samarbetspartner för all mat och dryck.

  • Alkohol på mässan

   Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för samtliga Stockholmsmässans restauranger, hallar och kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill bjuda på öl, vin eller sprit i din monter. Om alkoholen tar slut går det bra att beställa mer och få snabb leverans. Det är inte tillåtet att servera alkohol före kl. 11.00, eller till personer under 18 år. Särskilt alkoholtillstånd krävs om du planerar servering efter eventets stängning. Under inflytt och utflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

  • Beställ catering i god tid

   Tänk på att boka mat minst fem dagar i förväg hos Mässrestauranger AB för att vara säker på leverans i tid. Expressbeställningen har ett begränsat sortiment. Har du speciella önskemål är du välkommen att ringa Mässrestauranger. Om du ska hyra kaffemaskin eller annan maskin bör detta bokas tre veckor innan.

  • Måltidskuponger för utställare

   Lunchkuponger finns i olika valörer och säljs i häften om 10 st. Du kan använda kupongerna i alla Stockholmsmässans restauranger och serveringar. Kupongerna kan köpas på plats mot kontokort i utställarmarsalen eller i Flavour Bar på entrétorget. Om du vill köpa kupongerna mot faktura behöver Mässrestauranger din fakturaadress, leveransadress, ert organisationsnummer samt namn på den som ska hämta ut kupongerna. Beställningen måste göras minst fem dagar före eventet och kuponghäftena skickas till dig med rekommenderat brev. Portoavgift (ca 80 kr) och en administrativ avgift (125 kr) tillkommer.

 • Avfall

  • Hållbar avfallshantering

   Stockholmsmässan står för en hållbar avfallshantering. Vi arbetar med avfallssortering för återvinning tillsammans med vår leverantör EF Miljöstäd. Släng och sortera ditt avfall i miljöstationerna i hallarna och på lastgårdarna. Där finns behållare för färgrester, lampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor med mera.

   Om du lämnar material i montern eller eventhallen efter officiell utflyttningsdag klassas det som avfall och vi blir tvungna att debitera dig. Din monter och eventhallen ska lämnas i samma skick som när de togs i bruk.

  • Stora avfallsmängder

   Har du stora avfallsmängder så kontakta Eventservice eller besök Servicecenter under pågående event, så kan vi hjälpa dig att beställa bortforsling av avfallet. Du kan underlätta hanteringen av stora mängder träavfall genom att lägga det på en pall och märka det med ”skräp”. Detta medför ingen extra debitering.

  • Matavfall

   Om du som utställare ska bjuda på mat kan du genom Eventservice beställa ett speciellt kärl för matavfall som ställs väl märkt utanför din monter. Kärlet töms varje dag. Dagtid kan du tömma kärlet i miljöstationerna på lastgårdarna.