Boka tryggt deltagande på Antikmässan

Det ska vara tryggt för dig som vill bli utställare att boka ett deltagande i rådande tider. Vi har därför uppdaterat våra villkor med tanke på den pågående coronapandemin till förmån för dig som utställare.

Tilläggsvillkor Covid-19

Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) förmånligare betalningsvillkor, vilket innebär att monterhyra och övriga ersättningar för Utrymmen ska betalas senast trettio (30) dagar innan Arrangemangets startdatum.

SM kommer också i händelse av om Covid-19 direkt eller indirekt påverkar Arrangemangets genomförande senast den 22 december 2021 meddela SM-kund om Arrangemanget ställs in.

Om Arrangemanget ställs in enligt ovan har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ännu ej utförda tjänster för Arrangemanget. Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften (ExpoStart/DigiStart) återbetalas inte, men tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att Arrangemanget ställs in enligt ovan.

Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna, oaktat ovan angivet ska §3.4 i SM:s Allmänna villkor alltid kunna åberopas och ska gälla i full och oförändrad form för den händelse Arrangemanget påverkas av händelse som inträffar senare än den 22 december 2021.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan parterna.

2021-03-02

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss på sales.antikmassan@stockholmsmassan.se eller 08-749 42 94.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!