Utställarregler och bestämmelser på Antikmässan

Godkännande av utställare och utställda föremål:
Antikmässan och samarbetspartner Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, (SKAF) - förbehåller sig rätten att avgöra enskild utställares deltagande på Antikmässan.

Utställarregler:
- Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga.
- Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande montrar.
- Inga kopior, ej heller av "antikt" material, får förekomma.
- Antika möbler som helt eller delvis byggts om av äldre material och patinerats får ej utges att vara från "tiden".
- Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick, föremålets ålder samt  pris.
- Alla utställda föremål ska vara representativa för sin tid.
- Utställda föremål ska vara till försäljning och prismärkta.

Utställningsförsäkring
Antikmässan omfattas inte av Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare. Om du som utställare på Antikmässan är intresserad av att stärka ditt försäkringsskydd i samband med mässans genomförande rekommenderar vi därför att du i första hand tar kontakt med ditt befintliga försäkringsbolag för att höra om du kan stärka upp din befintliga företagsförsäkring. Som utställare på Stockholmsmässan är du dessutom alltid välkommen att kontakta Länsförsäkringar på transport@lansforsakringar.se för tecknande av separat utställningsförsäkring, med motsvarande villkor och skydd som Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare innebär, inklusive möjlighet att anpassa försäkringsbeloppets storlek efter dina behov och önskemål. 

Bestämmelser för SKAF-avdelningen och övriga jurybedömda montrar utöver ovanstående:
Medlemskap i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening krävs för utställare på SKAF-avdelningen. Utöver mässans allmänna utställarregler gäller för SKAF och övriga jurybedömda montrar följande tillägg;

Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare)
Föremålets utseende ska vara representativt för den tid och miljö då den tillverkats. Orientaliska mattor ska vara semiantika, minst 50 år gamla.
Föremålets utseende och skick ska i möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga. Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar, kompletteringar och konservering ska vara professionellt utförd. Föremålet ska vara av estetiskt, konstnärligt och av kulturhistoriskt intresse.

Förteckning
En förteckning, som kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje monter på SKAF-avdelningen och i övriga montrar som önskat bli jurybedömda. Förteckningen ska också innehålla ursprung, ålder, eventuella renoveringar, restaureringar och kompletteringar.

Konst (äldre bildkonst, skulptur, före 1900)
Originalkonst av konstnärligt värde. Grafiska kvalitetsverk.

Konst (1900-tal och samtida)
Kvalitetsverk i original av välrenommerade konstnärer. Grafik och multiplar i originalupplagor av välrenommerade konstnärer.

Konsthantverk/Design (1900-tal och samtida)
Unika eller serietillverkade/signerade, föremål av hög konstnärlig kvalitet eller av kulturhistoriskt intresse. Osignerade föremål av dokumenterat högt konstnärligt värde.  

Ospecificerat
Föremål som ej omfattas av ovanstående beskrivningar efter särskilt medgivande av Kvalitetsgruppen.

Övrigt
Vi förutsätter att våra utställare följer Jordbruksverkets och internationella CITES regler om handel med utrotningshotade djur och träslag.

Även föremål som under pågående mässa ska kunna tas in för att komplettera i montern ska finnas tillgängliga för Kvalitetsgruppens bedömning.

Jurybedömd monter
Utställare kan själv begära att få sin monter jurybedömd av kvalitetsgruppen. Vilka montrar som är jurybedömda kommer att skyltas upp i montern. Detta kan på sikt även påverka till en justerad monterplacering. Kontakta projektteamet för Antikmässan för ytterligare information.

Sveriges- Konst och Antikhandlareförening (SKAF) och medlemmar av internationella handlarföreningen Cinoa montrar är alltid jurybedömda. Kvalitetsgruppen gör även en översyn över mässan som helhet.

Montern ska vara färdig för Kvalitetsgruppens bedömning från kl 20.00 kvällen före vernissage. Samtliga punkter i nedanstående utställarregler ingår i Kvalitetsgruppens bedömning.

Enskilda föremål som av Kvalitetsgruppen inte anses leva upp till nedanstående regler ska – även i de fall en diskussion föreligger – plockas bort från montern av utställaren innan mässan öppnar.

Utställaren ska, senast kl. 11.00 på onsdagen, kontrollera om Kvalitetsgruppen lämnat frågor och/eller synpunkter på föremål i montern.

Varför en Kvalitetsgrupp?
För att garantera en hög och god kvalitet har mässan speciella regler som gäller alla utställare oberoende vilken avdelning de ställer ut på. Kvalitetsgruppen säkerställer, genom sitt arbete, att dessa regler följs.

Bestämmelser för Kvalitetsgruppens verksamhet:
Kvalitetsgruppen utses av mässarrangören i samråd med Sveriges Konst- och Antikhandlareförening.Kvalitetsgruppen äger rätt att av utställare få de kompletterande upplysningar som kan erfordras för dess bedömning.

Kvalitetsgruppen kan begära att utställare särskilt redovisar påtalade brister eller oklarheter där Kvalitetsgruppen anser att så bör krävas.

Kvalitetsgruppen ska granska, att föremål utställda på SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar, uppfyller de villkor som ställs i de allmänna utställarreglerna och de speciella bestämmelser som finns för SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar.

En monter kan av kvalitetsgruppen få skylten ”jurybedömd monter” på plats om det visar sig att reglerna uppfyllts.

Kvalitetsgruppen ska även, på anmodan av arrangörerna, kunna anlitas där fråga uppkommer om brott mot de allmänna utställarreglerna utanför Kvalitetsavdelningen. Kvalitetsgruppen äger då rätt, att i samråd med arrangörerna och den enligt mässans administrativa bestämmelser utsedda särskilda referensgruppen, besluta om erforderliga åtgärder gentemot utställare som brutit mot bestämmelserna. Talan mot Kvalitetsgruppens beslut kan ej föras.

2021-09-01